Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
czwartek, 6 października 2022 12:19
Reklama Chełmskie Niedźwiedzie Biznesu 2021 - Trwa głosowanie! Niebawem SMS-owe!

Gm. Leśniowice. Mieszkańcy mogą wskazać najważniejsze problemy. Trwają konsultacje.

Od 18 lipca do 17 sierpnia będą trwały gminne konsultacje, podczas których mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się na temat najważniejszych problemów, jakie dostrzegają w gminie. Opinie i sugestie pozwolą urzędnikom na wyznaczenie obszarów zdegradowanych, dla których zostanie opracowany Gminny Program Rewitalizacji.
Gm. Leśniowice. Mieszkańcy mogą wskazać najważniejsze problemy. Trwają konsultacje.

By konsultacje mogły przebiegać w sposób sprawny i przynieść oczekiwane efekty, wykonano już część prac przygotowawczych. Zostały mianowicie wyznaczone najmniejsze jednostki analityczne w obrębie gminy (ich granice pokrywają się na ogół z granicami sołectw) i określono dokładnie parametry, według których dana jednostka zostanie oceniona. Brana jest m.in. pod uwagę sfera gospodarcza, a w szczególności słaba aktywność gospodarcza konkretnych przedsiębiorstw. 

Kolejnym obszarem, który stanowi przedmiot zainteresowania urzędników, to sfera środowiskowa, przez którą rozumie się przekroczenie standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska. 

Przedmiotem analizy będzie również sfera przestrzenno-funkcjonalna. Ten dział będzie gromadził informacje na temat wyposażenia danego terenu w infrastrukturę społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych. Wzięte pod uwagę zostaną również uwarunkowania techniczne – zły stan budynków użyteczności publicznej, ich nieefektywność funkcjonalna, niedostosowanie do potrzeb użytkowników oraz ich energooszczędność oraz stopień, w jakim wpływają na środowisko naturalne.

Ocenione zostaną też negatywne zjawiska społeczne, takich jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego oraz niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. 

Władze gminy mają nadzieję, że te zabiegi ułatwią zdiagnozowanie najważniejszych problemów i tym samym wyznaczenie realnych kierunków, w jakich samorząd powinien się rozwijać.


Jak zgłaszać problemy?

Mieszkańcy mogą podzielić się swoimi uwagami, pomysłami i sugestiami na kilka różnych sposobów. Można np. spisać je na specjalnych formularzu, który należy następnie dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy. Można również spisać ankietę w formie elektronicznej i wysłać dokument na adres skrzynki e-mail: [email protected]. Inną możliwością jest udział w konsultacjach za pośrednictwem specjalnego systemu internetowego, który dostępny jest pod linkiem: https://konsultacje.lesniowice.lubelskie.pl/pl. Można wreszcie przyjść na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 27 lipca w godzinach od 17 do 19 w budynku Urzędu Gminy.


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama