Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
poniedziałek, 3 października 2022 17:09
Reklama Chełmskie Niedźwiedzie Biznesu 2021 - Trwa głosowanie! Niebawem SMS-owe!

Regulaminy

Regulamin publikacji ogłoszeń drobnych

1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis www.supertydzien.pl są własnością Grupy Wydawniczej Słowo z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa, NIP: 537-000-07-33, REGON: 030001097, KRS: 0000157300, biuro w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 15, 21-500 Biała Podlaska, zwanej dalej Wydawcą.
 2. Ogłoszeniodawcą jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamawia publikację ogłoszenia w serwisie www.supertydzien.pl
 3. Przelewy24 jest serwisem pomocniczym, wykorzystywanym do przyjmowania płatności od ogłoszeniodawców.

2. Przyjmowanie ogłoszeń

 1. Przyjmowanie ogłoszeń od Ogłoszeniodawców w celu umieszczenia w serwisie www.supertydzien.pl jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
 2. Przyjmowanie zleceń do realizacji odbywa się w pełni automatycznie, on-line, przez dostępne w dziale serwisu ogłoszenia: www.supetydzien.pl/ogloszenia. Proces przyjęcia i publikacji ogłoszenia poprzez serwis www.supertydzien.pl obejmuje etapy:
  - sformułowanie treści i zawartości graficznej ogłoszenia oraz jego automatyczna wycena,
  - automatyczne przyjęcie płatności od Ogłoszeniodawcy przez serwis przelewy24.pl i jej potwierdzenie,
  - automatyczna publikacja ogłoszenia.
 3. Treść ogłoszeń nie może być sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz regulaminami i zasadami. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani za użyte w nim przez Ogłoszeniodawców elementy graficzne. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia bez podania przyczyny.
 4. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, iż przysługują mu wszelkie prawa niematerialne (autorskie, znaków towarowych, tajemnicy handlowej) w zleconych do publikacji ogłoszeniach.

3. Płatność

 1. Wydawca wymaga wniesienia zapłaty za zgłoszone do publikacji ogłoszenia, zanim nastąpi ich publikacja.
 2. Do przyjmowania płatności wykorzystywany jest serwis Przelewy24 (www.przelewy24.pl). Płatności przyjmowane są w oparciu o regulamin serwisu Przelewy24, dostępny pod adresem: www.przelewy24.pl/regulamin.htm

4. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Reklamacje dotyczące realizacji usługi Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać do Wydawcy na adres [email protected], lub do redakcji, ul. Lubelska 31, 22-100 Chełm, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych licząc od dnia pierwszej reklamowanej publikacji.
 2. Jeżeli reklamacja dotyczy wad zawinionych przez Wydawcę to w uzgodnieniu z Ogłoszeniodawcą, zobowiązany jest usunąć wady w reklamowanym ogłoszeniu lub ustalić rekompensatę dla ogłoszeniodawcy. Rekompensata ta nie może przekraczać kwoty pobranej od ogłoszeniodawcy za publikację ogłoszenia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 4. Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie będzie niemożliwe, jeżeli Ogłoszeniodawca aktywował emisję ogłoszeń przed upływem 14 dni i świadczenie usług przez Wydawcę zostało rozpoczęte.
 5. Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami Wydawcy będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. Ogłoszeniodawca, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

5. Inne

 1. Złożenie zamówienia przez Ogłoszeniodawcę oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym Regulaminie raz Regulaminie serwisu Przelewy24 dostępnym pod adresem: www.przelewy24.pl/regulamin.htm
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniami siły wyższej, a także nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia plików graficznych powstałe w trakcie ich przesyłki.
 3. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wydawcy w związku z treścią zamieszczonego ogłoszenia lub dołączonymi do niego elementami graficznymi, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Wydawcy poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.
 4. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji reklamach i ogłoszeniach - informacjami, danymi, fragmentami utworów lub innymi elementami, stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Złożenie zlecenia na publikację ogłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony.
NAPISZ DO NAS!

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas.

Reklama
Reklama